Aktualności

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami, od 9 do 29 listopada 2020 obowiązek nauki w klasach I-III szkoły podstawowej odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym przekazuję informację o sposobie i trybie realizacji kształcenia zdalnego.

 1. Podstawowym kanałem realizacji podstawy programowej jest aplikacja MS Teams wchodząca w skład pakietu Office 365, do której posiada bezpłatny dostęp każde dziecko uczące się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
 2. Zajęcia odbywają się w formie zdalnej za pomocą połączeń online, zgodnie z aktualnym planem lekcji dostępnym w dzienniku Librus Synergia. Wychowawcy planują połączenie za pomocą kalendarza Teams. Połączenie powinno być aktywne przez cały czas trwania zajęć danego dnia, aby uczniowie w wygodny sposób mogli się łączyć z wychowawcą o ustalonych porach. Uczniowie nawiązują połączenie wideo z nauczycielem wyłącznie za pomocą aplikacji MS Teams. Nie dopuszcza się stosowania innych platform komunikacyjnych.
 3. Lekcje religii i języka angielskiego prowadzone są za pomocą lekcji online w MS Teams przez nauczycieli specjalistów zgodnie z planem lekcji, z uwzględnieniem higieny pracy ucznia.
 4. Miejscem dokumentowania pracy, kontroli i klasyfikacji jest dziennik Librus Synergia. Nauczyciel prowadząc zajęcia zdalne, wpisuje temat, odnotowuje obecność uczniów), ocenia wykonane prace. Podejmowane przez ucznia aktywności określone przez nauczyciela potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem dają podstawę do oceny pracy ucznia.
 5. W procesie dydaktycznym, wykorzystujemy w pełni pakiet Office 365 wraz z dostępnymi narzędziami jak poczta elektroniczna, Teams, Forms i inne aplikacje pakietu. Zalecamy także wykorzystanie platform rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – Zintegrowana Platforma Edukacyjna (epodreczniki.pl), PIONIER RESEARCH & CLASSROOM i innych wskazanych przez nauczyciela.
 6. Dobór metod pracy przez nauczyciela zależy od rodzaju prowadzonych zajęć, ich specyfiki oraz celów i treści.
 7. W planowaniu i prowadzeniu zajęć nauczyciel uwzględnia zasady higieny pracy, w myśl których uczeń nie powinien spędzać przed urządzeniem telekomunikacyjnym więcej niż połowę czasu jednostki lekcyjnej, a zadania domowe powinny być ograniczone do minimum.
  • Uczniowie powinni otrzymywać małe porcje materiału z zakresu poszczególnych treści edukacyjnych, zgodnych z podstawą programową do przepracowania w skali tygodnia.
  • Zajęcia powinny być urozmaicone poprzez ćwiczenia śródlekcyjne, aktywności ruchowe, rysunkowe, wokalne, kształcenie małej motoryki itp.
  • Należy zwrócić szczególną uwagę na budowanie odpowiednich wzajemnych relacji w zespole klasowym, jak również relacji z rodzicami, którzy nadzorują i koordynują pracę dzieci.
  • Samodzielna praca ucznia nie powinna zajmować więcej czasu niż przewiduje to tygodniowy rozkład zajęć. Należy wziąć pod uwagę to, że samodzielne zrozumienie tematu zajmie uczniom znacznie więcej czasu niż przejście przez ten proces w czasie lekcji, pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.
 8. Monitorowanie pracy ucznia odbywa się na podstawie aktywności w aplikacji MS Teams, dzienniku Librus Synergia (statystyki logowań), wykonanych zadań i prac, udziału w lekcjach online, quizach, testach itp., aktywności w grupach zadaniowych, zaangażowania w pracę indywidualną i grupową itp.
 9. Konsultacje z rodzicami odbywają się online za pomocą systemu wiadomości w dzienniku Librus Synergia lub za pośrednictwem MS Teams.
 10. Monitorowanie pracy nauczycieli odbywa się w oparciu o analizę dokumentacji w dzienniku Librus Synergia oraz obserwacje lekcji online.
 11. Od poniedziałku, 9 listopada br. Szkoła Podstawowa nr 3 im. F. Szołdrskiego zapewnia funkcjonowanie świetlicy szkolnej wyłącznie dla uczniów klas 1-3, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, żłobków, szkół i przedszkoli. Zapisu dziecka do świetlicy dokonuje się na podstawie specjalnego oświadczenia (poniżej).

Oświadczenie o zamiarze korzystania dziecka z zajęć opiekuńczych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu w okresie epidemii

A4 Infociacho