K@SSK 2024

W dniach 12 – 13 kwietnia br. w naszej szkole zorganizowaliśmy dziewiętnastą edycję ogólnopolskiej Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych K@SSK 2024. Do współpracy zaprosiliśmy Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz firmę Prodata

Konferencję objęła patronatem Minister Edukacji, Wielkopolski Kurator Oświaty, Starosta Nowotomyski i Burmistrz Nowego Tomyśla. Naszym partnerem strategicznym był iSpot. Konferencja przebiegała pod hasłem „Technologia dla edukacji. Kompetencje, kreatywność, wyzwania”.

Przygotowaliśmy propozycje wykładów i warsztatów dla nauczycieli wszystkich przedmiotów. W tym roku wiele uwagi poświęciliśmy sztucznej inteligencji i jej wpływowi na każdego pojedynczego człowieka oraz całe społeczeństwa, staraliśmy się sformułować wnioski dotyczące jej wpływu na edukację. Innym celem K@SSK były koncepcje nauki programowania przez 12 lat pobytu uczniów w szkole oraz praktyczne aspekty realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”. Istotą była też refleksja na temat internetu jako medium edukacyjnego i sposobami wykorzystania jego potencjału w pracy z młodzieżą. Podczas konferencji analizowaliśmy procesy cyfrowej transformacji szkół. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że to właśnie na nas, nauczycielach leży obowiązek przygotowania uczniów do świadomego korzystania z zasobów internetowych, do refleksyjnego i krytycznego spojrzenia nie tylko na treści, ale i metody ich udostępniania, rozbudzania krytycznego myślenia, rozwoju umiejętności selekcji i porządkowania informacji. W tym roku K@SSK miała też nową formułę, której ważnym elementem były występy muzyczne Aconste DuoMaciej Świtała i Szymon Konieczny. Uczestnicy konferencji mieli zatem okazję wysłuchać interesujących prelekcji oraz doskonałej muzyki – światowych szlagierów w brawurowym wykonaniu dwójki gitarzystów i wokalistów.

Na XIX KASSK przybyło wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki, oświaty i biznesu. Konferencja rozpoczęła się w piątek 12 kwietnia o godz. 09:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Powierzchnię hali zaadoptowaliśmy na ogromną przestrzeń kateringowo – wystawienniczą, a małą salę na salę plenarną. Gości powitali Beata Baran dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury oraz organizator, dyrektor szkoły Dariusz Stachecki. Symbolicznego otwarcia wraz z dyrektorem szkoły dokonała zastępczyni burmistrza Grażyna Pogonowska.

O randze KASSK świadczy duże zainteresowanie ze strony gości. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentował Tomasz Kulasa zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej, a Pani Minister Barbara Nowacka przesłała na ręce dyrektora szkoły okolicznościowy list gratulacyjny. Gościliśmy Wielkopolskiego Wicekuratora Oświaty panią Izabelę Liebert – Jędroszkowiak oraz Tadeusza Waczyńskiego dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty w Lesznie, a także dr Mateusza Leszkowicza. Zaproszenie przyjęli także: Andrzej Wilkoński – Starosta Nowotomyski, Grażyna Pogonowska – zastępca burmistrza Nowego Tomyśla a także liczne grono dyrektorów szkół i placówek kulturalno oświatowych powiatu nowotomyskiego oraz długoletnich przyjaciół naszej konferencji.

Zadaniem K@SSK było przekonanie, że nowoczesne metody pracy będące elementem cyfrowej transformacji szkół zwiększają efektywność procesów edukacyjnych, pozwalają rozwinąć kluczowe umiejętności w tym społeczne, wpływają na kreatywność, twórczość i aktywność dzieci i młodzieży. Praca w cyfrowym środowisku kształcenia pozwala nauczyć dzieci i młodzież współpracy w grupie, odpowiedzialności, planowania i twórczego podejścia do własnego rozwoju. Prawdziwa zmiana jakości kształcenia w trzeciej dekadzie XXI wieku jest możliwa dzięki zapewnieniu szkołom dostępu do odpowiednich, wyselekcjonowanych usług edukacyjnych dostarczanych za pomocą Internetu w chmurze. Natomiast rozwój kompetencji cyfrowych nauczyciela jest warunkiem koniecznym powodzenia tej przemiany.

Konferencję zainaugurował Janusz S. Wierzbicki z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. W swoim wystąpieniu skupił się na zastosowaniu sztucznej inteligencji w szkole. Poddał analizie postawy uczniów i ich kompetencje cyfrowe w oparciu o wyniki badań. Przedstawił kilka przykładów, jak można wykorzystać narzędzia oparte na sztucznej inteligencji w procesie nauczania i oceniania uczniów. Wskazał na możliwość tworzenia indywidualnych programów nauczania, które dostosowane są do poziomu wiedzy i umiejętności ucznia. Podkreślił również, że sztuczna inteligencja może pomóc w wykrywaniu trudności uczniów, a także w diagnozowaniu problemów emocjonalnych i społecznych.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Intela – Aleksandra Katana i Tomasz Hodakowski, którzy mówili o bezpiecznym i odpowiedzialnym wykorzystaniu sztucznej inteligencji.  Zwrócili uwagę na fakt, że w ostatnim czasie coraz więcej mówi się o negatywnym wpływie sztucznej inteligencji na ludzi i społeczeństwo. Jednakże, to nie sztuczna inteligencja sama w sobie jest problemem, lecz sposób, w jaki jest ona wykorzystywana przez ludzi. W dalszej części wystąpiła Małgorzata Szczepanik, która mówiła o kompetencjach przyszłości, które kształtowane są już dzisiaj.

Po przerwie kawowej, drugą część konferencji otworzył prof. dr hab. Maciej M. Sysło mówiąc o wyzwaniach cyfrowej edukacji. Następnie odbył się panel dyskusyjny, do którego moderator Dariusz Stachecki zaprosił Tomasza Hodakowskiego, Pawła Czerwonego, Dorotę Twarowską i Tomasza Kulasę. W rzeczowej i merytorycznej dyskusji prelegenci dyskutowali nad tym jaki wpływ ma sztuczna inteligencja na szkołę i jej rozwój. Wnioski można sformułować następująco:

  • Sztuczna inteligencja może być wykorzystana w procesie nauczania, a także w diagnozowaniu problemów emocjonalnych i społecznych uczniów.
  • SI umożliwia wprowadzenie nowych form nauczania, takich jak symulacje wirtualne czy gry edukacyjne, które są bardziej angażujące i atrakcyjne dla uczniów. Mogą one pomóc w nauce poprzez wizualizację trudnych koncepcji i interaktywność.
  • W kontekście sztucznej inteligencji należy skupić się na kwestii odpowiedzialnego jej wykorzystania oraz na zwiększeniu świadomości społecznej

Podsumowując, rozwój SI może mieć pozytywny wpływ na szkołę i jej oblicze poprzez personalizację nauczania, wspieranie nauczycieli, rozwijanie umiejętności cyfrowych, wprowadzenie nowych form nauczania i wiele innych. Jednocześnie, wprowadzenie SI wymaga uważnej i odpowiedzialnej implementacji, aby uniknąć negatywnych konsekwencji i zagwarantować, że korzyści będą przeważać nad ryzykiem. Uczestnicy panelu zgodnie twierdzili, że w sztucznej inteligencji widzą więcej szans dla edukacji niż zagrożeń.

Trzecią część konferencji otworzył Konrad Wierzchowski, który podjął temat kompleksowego systemu rozwiązań dla edukacji EDU 360. Następnie Anna Robakowska opowiadała o bezpiecznej infrastrukturze sieciowej, zgodnej z wytycznymi Najwyższej Izby Kontroli.  Nad tym, czy potrzebny jest jeszcze tradycyjny, papierowy podręcznik rozważali Janusz S. Wierzbicki i Przemysław Szydzik. O planowanie i realizacji założeń arkusza organizacyjnego w codziennej pracy dyrektora jednostki oświatowej opowiadał Ireneusz Stodolak, a Marcin Paks przedstawiał ideę blended learningu proponowaną przez Learnetic. Na zakończenie części plenarnej wystąpił Dariusz Wolski mówiąc na temat praktyki w dobie przemysłu 4.0

Pierwszy dzień K@SSK zakończyły dwie sesje warsztatowe, które dostarczyły uczestnikom ogromu wrażeń i były źródłem wielu twórczych inspiracji. Z niezwykle bogatej oferty warsztatowej skorzystało prawie 250 uczestników konferencji.

Na koniec obfitującego w intelektualne doznania dnia, uczestnicy, goście i partnerzy K@SSK wzięli udział w integracyjnej kolacji w Klimkowej Osadzie, gdzie przy muzyce i dobrym jedzeniu można było odprężyć się i kontynuować kuluarowe rozmowy, których wszędzie było pełno.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się o godzinie 10:00. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w 4 sesjach warsztatowych. W każdej sesji do swojej dyspozycji mieli aż 12 propozycji. Różnorodna tematyka warsztatów i wysoki poziom merytoryczny sprawiły, że każdy znalazł coś dla siebie.

Ostatnią część konferencji stanowił blok wykładowy, w którym Grażyna Koba podjęła kwestię zmian w podstawie programowej i wsparcia nauczycieli, które oferuje nauczycielom informatyki Migra. Na zakończenie wystąpił prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, który rozważał kompetencje cyfrowe młodych ludzi głębiej i dokładniej niż zwykło się to robić, analizując wyniki swoich badań i dzieląc się doświadczeniami własnej pracy.

Przygotowaliśmy 3 bloki wykładowe oraz 72 atrakcyjne warsztaty, prawie 30 wystaw i ekspozycji, które cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem uczestników. Demonstrowaliśmy najnowocześniejsze rozwiązania wspomagające proces kształcenia, angażujące metody pracy, sposoby na tworzenie projektów edukacyjnych, możliwości różnego typu robotów, rozwiązaniach VR, druku 3D, koncepcji budowy laboratoriów przyszłości, pracowni sztucznej inteligencji, multimedialnych studiów nagrań i montażu materiałów cyfrowych. Nie zabrakło także konstrukcji i rozwiązania STEAM, inteligentnych miast z modułów MODI, interaktywnych podłóg, instrumentów pomiarowych, monitorów dotykowych i ergonomicznych mebli szkolnych umożliwiających szybkie i efektywne gospodarowanie przestrzenią edukacyjna w laboratoriach. Zainteresowaniem cieszyły się rozwiązania PHONAK wspomagające dzieci z niedosłuchem, ale również wspierające pracę nauczycieli głosem z zespołem klasowym. Nie zabrakło prezentacji systemu zarządzania świetlicą szkolną NEONKI oraz innowacyjnego systemu dzwonków szkolnych. Świetnie przygotowane stoiska naszych Partnerów przyciągały tłumy zwiedzających.

Na zakończenie głos zabrał organizator konferencji Dariusz Stachecki, który podziękował wszystkim uczestnikom za udział, wzorową postawę, dyscyplinę i entuzjazm z jakim uczestniczyli w kolejnych wykładach i warsztatach. Podziękował komitetowi organizacyjnemu, który od lat tworzą: Marlena Jarczewska, Renata Kurasińska, Krzysztof Hałas, Krzysztof Urbaniak i Piotr Witczak.

Słowa podziękowania skierował także w stronę Partnerów, którzy wnieśli niezwykle cenny wkład w jakość nowotomyskiej K@SSK. Usłyszeliśmy wiele miłych i pochlebne słów na temat wysokiego poziomu organizacyjnego i merytorycznego naszej konferencji i zarówno ze strony uczestników jak i naszych wykładowców i partnerów. Cieszymy się, że podobała się nasza szkoła. Odwiedzający nas nauczyciele mówili, że Trójka to piękna i nowoczesna placówka. Wszyscy podkreślali zaangażowanie organizatorów oraz wzorową postawę naszych uczniów, którzy chętnie służyli pomocą i niezbędnymi informacjami.

Dziękuję bardzo serdecznie Komitetowi Organizacyjnemu, pracownikom administracji i obsługi z panem Arkiem Lewandowskim na czele oraz gronu Młodzieży, która brała udział w konferencji, pomagała w obsłudze, w szatni i dbała o to, by nikomu niczego nie zabrakło oraz o to, by każdy mógł trafić na interesujące go warsztaty. Dziękuję Wam za ogromne zaangażowanie i wysiłek, dzięki któremu XIX Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych mogła mieć taki właśnie charakter, przebiegać sprawnie i ciekawie.

Dziękuję także naszym partnerom organizacyjnym OEIiZK i Prodata oraz wszystkim partnerom, których pełna lista znajduje się na stronie https://kassk.pl, wykładowcom, osobom prowadzącym warsztaty i prezentującym stoiska z ofertami edukacyjnymi. Dziękuję uczestnikom, którzy jak zwykle swoim entuzjazmem, niegasnącym uśmiechem sprawili, że wspólnie spędzone dwa konferencyjne dni były dla nas wszystkich niezwykłym przeżyciem.

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content