Historia Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 rozpoczęła swoją działalność 1 września 1990 roku. Pierwszym dyrektorem szkoły był Andrzej Wałęsa, który sprawował tę funkcję aż do 15 listopada 2018 roku. W 1999 r. szkoła przekształciła się w gimnazjum. W dzisiejszym kształcie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu powstała na skutek kolejnej reformy systemu edukacji w Polsce w 2017 r. z przekształcenia Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego. Jesteśmy zatem spadkobiercami tradycji Gimnazjum. W Trójce pracuje większość ówczesnej kadry. Pracujemy w tym samym budynku. Staramy się wykorzystywać wszystkie te elementy, które były naszym atutem i stanowiły o jakości pracy naszej szkoły. 

31 sierpnia 2017 r. zamyka 18. letni okres funkcjonowania w polskim systemie edukacji gimnazjów jako szkół realizujących III etap edukacyjny systemu oświaty. Warto wobec tego podsumować ten okres w naszym Gimnazjum, które ukończyło blisko 4 500 absolwentów.

Naszą misją przez te lata było kształcenie i wychowanie uczniów oparte na solidaryzmie i kooperacji oraz wyposażenie w wiedzę i uniwersalne kompetencje na najwyższym poziomie, aby stali się aktywnymi, twórczymi i wrażliwymi członkami globalnego społeczeństwa w zróżnicowanym kulturowo świecie oraz jak najlepiej, wykorzystując własny potencjał, potrafili łatwo dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie. Tej idei podporządkowaliśmy wszystkie nasze codzienne działania, naszą pracę i nauczycielską aktywność.

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu rozpoczęło działalność 2 września 1999 r. i uczęszczali do niego absolwenci szkół podstawowych z Nowego Tomyśla, a także byli dowożeni z przyległych miejscowości: Jastrzębska, Wytomyśla oraz Paproci, Przyłęku, Sękowa i Glinna. W dniu 30 maja 2005 roku Szkoła otrzymała sztandar i przyjęła imię założyciela Nowego Tomyśla, syna Teofili z Działyńskich – kórnickiej Białej Damy, FELIKSA SZOŁDRSKIEGO.

W roku zakończenia działalności szkoły 2016/2017 zatrudnionych było 69 nauczycieli, którzy prowadzili pracę dydaktyczną i wychowawczą z 662 uczniami w 26 oddziałach, w tym oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz 36 pracowników administracji i obsługi. Poza oddziałami z ramowym planem nauczania określonym przez MEN, dla uczniów utalentowanych językowo prowadzone były oddziały z dodatkowym modułem zajęć: „Wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych w języku angielskim”. Pasjonaci informatyki znajdowali szansę rozwijania swoich zainteresowań w oddziałach z modułem zajęć „Adepci kodowania i programowania”, a uczniowie zainteresowani przedmiotami przyrodniczymi realizowali się w oddziale z modułem „Laboratorium biologiczno-chemiczne”, natomiast uczniowie utalentowani ruchowo mogli doskonalić swoje umiejętności w powołanym w naszym Gimnazjum oddziale klasy sportowej Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego PZPS w Warszawie. Powołanie oddziałów z dodatkowymi obowiązkowymi modułami zajęć stanowiło naszą odpowiedź na licznie artykułowane oczekiwania rodziców, by naukę w gimnazjum poszerzyć o zajęcia dla uczniów o sprecyzowanych zainteresowaniach i większych niż przeciętne możliwościach. Temu też służyła zróżnicowana oferta drugiego, obowiązkowego języka obcego, w której uczniowie, obok języka angielskiego, mogli wybierać jeden z trzech języków: francuskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego.

Szkoła posiadała 32 pomieszczenia do nauki, świetlicę, stołówkę, kompleks obiektów sportowych: halę, salę gimnastyczną, siłownię i sale korekcyjne oraz tereny rekreacyjno-sportowe. Była dobrze i nowocześnie wyposażona w 3 pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu, multimedialne pracownie językowe i laboratoria przedmiotowe, samodzielne stanowiska dla nauczycieli, umożliwiające opracowanie własnych materiałów niezależnie od pracowni. Uczniowie podczas zajęć dydaktycznych szeroko wykorzystywali tablice interaktywne, tablety i laptopy, co umożliwiał zarówno zgromadzony sprzęt, jak i nowoczesna sieć bezprzewodowa pokrywająca cały obiekt. Mieliśmy całkowicie skomputeryzowaną administrację szkolną. W Gimnazjalnym Centrum Informacji wykorzystywano komputery do obsługi księgozbioru, wypożyczalni, składu tekstu oraz dostępne były bogate zbiory multimediów. Uczeń miał możliwość uczestnictwa w różnych projektach i działaniach we współpracy z rówieśnikami w kraju i zagranicą. Uczestniczyliśmy w międzynarodowych projektach edukacyjnych, m.in. Connecting Classrooms realizowanym przez British Council wspólnie ze szkołami z Bośni i Hercegowiny, Hiszpanii i Szkocji oraz „Make a Step Member AIESEC in Poland”, dzięki któremu zajęcia dla uczniów w języku angielskim prowadzili wolontariusze m. in. z Kambodży, Hongkongu, Indonezji, czy Brazylii. Realizowaliśmy projekty edukacyjne w ramach programu „Szkoły z klasą 2.0” CEO w Warszawie oraz „e-Szkoła Wielkopolska – Moja Wielkopolska”. Jako pierwsza publiczna szkoła w Polsce realizowaliśmy od 2011 roku autorski projekt „iPad w edukacji”.

Nasi uczniowie brali udział z powodzeniem w zawodach sportowych „Olimpiad Specjalnych – Polska”. Wykorzystywaliśmy metodę projektu przy realizacji wewnątrzszkolnych i gminnych przedsięwzięć, takich jak „Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, konkurs matematyczny „Piramida”, konkurs ortograficzny „Gimnazjalny Talent Ortograficzny”, Europejski Dzień Języków, Święto Patrona – „Urodziny Feliksa” i wiele innych. Nasi uczniowie odnosili znaczące sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych, a 46 z nich uzyskało tytuły finalisty lub laureata szczebla wojewódzkiego konkursów dla gimnazjalistów. Czworo uczniów brało udział jako posłowie w sesjach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Z powodzeniem wspieraliśmy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wymagających szczególnej organizacji pracy. Współpracowaliśmy ze szkołami wyższymi i ponadgimnazjalnymi. Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia dla naszych uczniów przygotowywane przez Uniwersytet Artystyczny oraz Wydział Chemii UAM w Poznaniu, a także koła akademickie w Zespole Szkół w Opalenicy. Troska o indywidualny rozwój pojedynczego ucznia, wzmacnianie jego talentu i zainteresowań pozwoliło im odnieść indywidualne sukcesy. To właśnie w naszej szkole rozpoczynali swoje kariery np. Sławomir Busch – obecny Mistrz Europy Juniorów w siatkówce, Sandra Rugała – uczestniczka „Idola”, Marta Zaremba /”Bitwa na Głosy”/, Sebastian Winkler – artysta plastyk, absolwentami szkoły są też Mateusz Kościukiewicz – aktor, laureat Nagrody im. Z. Cybulskiego, czy Elizabeth Oros – modelka podbijająca wybiegi Paryża i Cann i wielu, wielu innych kontynuujących swoją edukację i zdobywający kolejne szczeble wykształcenia i kariery, zarówno w renomowanych szkołach średnich i uczelniach w kraju, jak i zagranicą.

Działania te sprawiły, że szkołę wyróżniono tytułem „Szkoły Odkrywców Talentów” nadawanego przez MEN. Naszym przedsięwzięciom, projektom, zawodom i konkursom towarzyszył ciekawy i bogaty ceremoniał szkolny. „Galeria bez Ścian”, „Internetowy Pasaż Sztuki”, koncerty „Pro Sinfoniki”, „Young Malta Festival”, zespoły taneczne i wokalne, publikacje i wystawy promowały uczniów utalentowanych artystycznie, a Gimnazjalna Liga Sportowa i UKS GIM-TOM kreowała sportowców, którzy trafiali do kadry wojewódzkiej i narodowej. Uzyskane osiągnięcia sportowe pozwoliły dwukrotnie na nadanie Gimnazjum tytułu „Najbardziej Usportowionej Szkoły w Wielkopolsce” w rywalizacji SZS „Wielkopolska” w Poznaniu i wielokrotne uzyskanie złotego „MOSCAR-a” w rywalizacji powiatowej wśród gimnazjów. Potwierdzeniem interesującej oferty edukacyjnej i nowoczesnych metod nauczania była coroczna obecność bardzo wielu studentów różnych kierunków pedagogicznych, odbywających w naszej szkole swoje praktyki pedagogiczne oraz organizacja konferencji i szkoleń dla nauczycieli z całej Polski. Najbardziej znaczącym przedsięwzięciem tego rodzaju była organizowana już od 2004 roku Ogólnopolska Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych „KASSK”, w której co roku uczestniczyło ponad 300 nauczycieli z całej Polski i kilkadziesiąt podmiotów oferujących swoje rozwiązania w zakresie informatyki dla edukacji oraz „młodsza” od niej, organizowana od pięciu lat, konferencja „Technologie mobilne w Szkole”. Odwiedzali nas ministrowie edukacji i minister sportu, senatorowie i posłowie, w naszym Gimnazjum odbyła się też Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2012/2013. Nasi nauczyciele uczestniczyli także w wielu konferencjach i szkoleniach w Europie i na świecie. Właśnie nowe technologie i ich zastosowanie w edukacji były szczególnym wyróżnikiem naszego Gimnazjum.

Gimnazjum łączyła silna i efektywna współpraca z rodzicami, co sprawiało, że oddziaływania wychowawcze szkoły i domu były spójne, a rodzice stali się najlepszymi, autentycznymi i aktywnymi sojusznikami nauczycieli.

Gimnazjum inspirowało i inicjowało przedsięwzięcia i projekty, w których uczeń chciałby sam zdobywać wiedzę i umiejętności oraz rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Gimnazjum, stosując nowoczesne metody i techniki nauczania oraz środki dydaktyczne oraz indywidualizując oddziaływania dydaktyczne, zapewniało w ten sposób uczniom skuteczne przygotowanie do kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i do kształcenia przez całe życie. Nowe technologie stosowaliśmy powszechnie we wszystkich szkolnych działaniach, uczestnicząc w wielu projektach i stale doskonaląc własne umiejętności. Były one na tyle atrakcyjne i uniwersalne, że pozwoliły zaliczyć naszą placówkę do wąskiego grona ok. 30 szkół na świecie w programie „Partners in Learning” Microsoft potrafiących najlepiej wykorzystywać technologię informacyjną i komunikacyjną w procesie nauczania i nadać nam tym samym bardzo prestiżowy tytuł „Mentor School”. Posiadamy też tytuł „Najbardziej Innowacyjnej Szkoły w Polsce”, certyfikat „Innowacyjnej Organizacji”, „Szkoły Uczącej Się” i wiele innych. Ważnym elementem pracy szkoły była też troska o skuteczne przeciwdziałanie wszelkim zachowaniom patologicznym, agresji i przemocy w szkole oraz projektowanie działań o charakterze profilaktycznym i prospołecznym. Od lat skutecznie działaliśmy i byliśmy doceniani przez organizatorów kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Szkoła bez przemocy” i „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Organizowaliśmy działania międzypokoleniowe, spotykając się z seniorami, czy współuczestnicząc w organizacji „Olimpiady dla Seniorów”, za które zostaliśmy wyróżnieni przez Rzecznika Praw Obywatelskich wpisem do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” i złotą Honorową Odznaką PZERiI. Dbaliśmy też o patriotyczne i regionalne wychowanie naszych uczniów, o kształtowanie i utrwalanie tożsamości regionalnej i narodowej oraz poszanowanie dla historii i tradycji swojego miejsca pochodzenia w duchu demokracji i tolerancji. Zainicjowaliśmy i uczestniczyliśmy w projekcie „Katyń – ocalić od zapomnienia”, czy wspólnie z MiPBP w Nowym Tomyślu – w studium edukacji regionalnej „Akademia nad Szarką”. Przede wszystkim jednak przywróciliśmy pamięć o założycielu naszego miasta Feliksie Szołdrskim, zebraliśmy wiele dokumentów, w tym jedyny o jakim wiemy, autentyczny list Feliksa Szołdrskiego do proboszcza parafii w Kórniku. Z naszej inicjatywy powstał też wirtualny portret naszego Patrona wygenerowany elektronicznie na platformie „Kaskada” przez CI TASK Politechniki Gdańskiej w 2013 r.

Od września 2017 roku zapisujemy karty naszej działalności pod nowym szyldem – Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Od 1. grudnia 2018 r. dyrektorem szkoły jest Dariusz Stachecki, który wcześniej przez 18 lat pełnił funkcję wicedyrektora gimnazjum. Podtrzymujemy dobre tradycje gimnazjum, kontynuujemy wiele podjętych wcześniej inicjatyw, wprowadzamy też do naszej pracy nowe elementy. Stawiamy na wszechstronny rozwój naszych uczniów, na wyposażenie ich w wachlarz kompetencji, które pozwolą im z sukcesem zaistnieć na dynamicznym rynku pracy i pozwolą na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Pracujemy także z uczniami edukacji wczesnoszkolnej, dla których staramy się stworzyć przyjazne środowisko, przygotowując dobrze wyposażone sale, bogate w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uruchomiliśmy inicjatywę „Trójkowego Świętowania”, które jest okazją na wspólne, wraz z rodzicami przeżywanie i chwile wzruszeń podczas występów naszych najmłodszych artystów.

Wprowadziliśmy nowatorską ofertę edukacyjną proponując uczniom pracę w oddziałach dwujęzycznych oraz w zupełnie nowej inicjatywie jakim jest oddział z dodatkowym modułem „Laboratorium STEAM„. Oddział dwujęzyczny, to oddział którego domeną jest intensywna nauka języka angielskiego (5 godzin tygodniowo w cyklu dwuletnim), oraz to, że część treści programowych historii i geografii jest prowadzona w języku angielskim.

Zajęcia w oddziale STEAM są prowadzone w oparciu o metodę, która polega na łączeniu w procesach dydaktycznych pięciu głównych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Stawia ona ucznia w roli badacza, odkrywcy, projektanta i wykonawcy, który wykorzystuje naukę, technologie, inżynierię, sztukę i matematykę do tworzenia własnych rozwiązań, projektów i innowacji. Dominującą formą pracy jest metoda projektu i praca grupowa. Koncepcja takiej pracy jest szeroko wykorzystywana w Stanach Zjednoczonych, krajach skandynawskich oraz Europy Zachodniej. Pierwotnie ograniczała się jedynie do przedmiotów ścisłych, rozwijających twarde kompetencje (hard skills), lecz wymogi współczesności (m.in. konieczność sprawnej komunikacji, umiejętność zarządzania czasem i stresem) spowodowały uzupełnienie tego zestawu o kompetencje miękkie (soft skills). Rola przedmiotów ścisłych i przyrodniczych jest nadal dominująca, lecz w koncepcji STEAM nijako „oswojona” umiejętnościami osobistymi i społecznymi. W ten sposób dzieci rozwijają się w harmonijny sposób, lepiej rozumiejąc relacje między dziedzinami nauki i mogą skuteczniej budować trwalsze powiązania między nimi.

Właściwą realizację tej koncepcji gwarantuje współpraca oraz wsparcie merytoryczne i metodyczne Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Marleny Plebańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego, zwłaszcza w eksperymentalnej przestrzeni Laboratorium Szkoły Przyszłości. Specjalną rolę w tej koncepcji pełni informatyka, która co prawda nie jest wymieniona jako składowa dziedzina nauk, ale to właśnie metody informatyczne stanowią spoiwo pomiędzy poszczególnymi kategoriami wiedzy, zwłaszcza szeroko stosowane metody myślenia komputacyjnego, logicznego i algorytmicznego, gdzie w praktyce będzie można wykorzystać umiejętności programowania oraz nowoczesną technologię i narzędzia informatyczne do twórczego rozwiązywania problemów. Metody pracy stosowane w tym oddziale są także implementowane w pracę z innymi oddziałami, zwłaszcza na gruncie pracy projektowej, wszędzie tam, gdzie istotne będzie poszukiwanie, stawianie hipotez heurystycznych i twórcze rozwiązywanie problemów.

Bardzo istotny jest dla nas styl pracy szkoły. Zależy nam bardzo na tym, aby procesy kształcenia i wychowania w naszej placówce przebiegały harmonijnie, uwzględniały poziom rozwojowy dzieci i młodzieży oraz aby wychodziły naprzeciw oczekiwaniom społecznym i wymogom współczesności. Kompetencje w szkole kształtujemy nie tyle poprzez to czego uczymy, ale JAK uczymy. Dlatego ważne jest, aby umiejętnie przesunąć akcenty:

  • z wiedzy encyklopedycznej w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych
  • z postawy nauczyciela wykładowcy będącego jedynym źródłem wiedzy w kierunku nauczyciela trenera, tutora, mentora, inspiratora i nawigatora
  • z tradycyjnych metod kształcenia w kierunku metod aktywizujących, angażujących i twórczych
  • z wykorzystania tradycyjnych środków dydaktycznych w kierunku nowoczesnych i innowacyjnych środków
  • z dominacji modelu klasowo – lekcyjnego w kierunku modelu projektowego i problemowego
  • z odpowiedzialności za efekty kształcenia wyłącznie nauczyciela w kierunku odpowiedzialności za efekty pracy także po stronie ucznia

Realizując nasze cele dokonujemy pewnych zmian w kierunku aranżacji przestrzeni edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli. Chcemy to osiągnąć poprzez stworzenie przyjaznych warunków do pracy, nauki, ale także odpoczynku. Pierwszym krokiem, który udało się zrealizować jest montaż na korytarzach szkolnych kolorowych szafek dla każdego ucznia, w których bezpiecznie można przechowywać zarówno kurtkę, podręczniki jak i inne przedmioty szkolne. Zapewnia to z jednej strony bezpieczeństwo uczniom, ale także prywatność i daje możliwość kształtowania poczucia odpowiedzialności. Kolejnym elementem jest stworzenie przy Szkolnym Centrum Informacji (biblioteka szkolna) strefy ciszy i relaksu. Jest to pomieszczenie, wyposażone w wygodne meble, sprzyjające uczeniu się, miłemu spędzeniu wolnego czasu w ciszy i w spokoju, wolne od wszechobecnych telefonów komórkowych gdzie można poczytać dobrą książkę lub ciekawe czasopismo. Na szkolnych korytarzach dostępne są ławki, a wkrótce pojawi się interaktywna podłoga i elementy gier korytarzowych.

Przedmiotem nieustannej troski jest również dbałość o nowoczesne, dobrej klasy wyposażenie w techniczne środki kształcenia. Dlatego systematycznie podejmujemy działania, by wyposażyć nauczycieli i uczniów w profesjonalny sprzęt umożliwiający w sposób niezawodny realizację wszelkich zadań związanych z wykorzystaniem nowych technologii w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Priorytetem jest utrzymanie i stała modernizacja cyfrowego środowiska kształcenia, umożliwiającego dostęp do wielu usług edukacyjnych i realizację podstawowych zadań szkoły.

John Lubbock powiedział: „Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś”.
Pamiętając o tym, nieustannie podejmujemy starania, które sprawiają, że nasza szkoła jest bezpiecznym, przyjaznym i nowoczesnym miejscem dla ucznia, do którego lubi przychodzić, gdzie każdy dzień jest szansą na ciekawą intelektualną przygodę, w której to właśnie uczeń jest podmiotem spójnych działań ze strony nauczycieli i rodziców z jednoczesnym poczuciem odpowiedzialności za efekty własnej pracy.

 

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content