Oferta edukacyjna

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu stawia na wszechstronny rozwój naszych uczniów, na wyposażenie ich w wachlarz kompetencji, które pozwolą im z sukcesem zaistnieć na dynamicznym rynku pracy i pozwolą na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Szczególną uwagę przykładamy do edukacji wczesnoszkolnej. Tworzymy naszym uczniom przyjazne środowisko, oferując dobrze wyposażone sale, bogate w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Już od pierwszej klasy nieodłącznym elementem efektywnego procesu nauczania jest w naszej szkole zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnej         z wykorzystaniem ekranów interaktywnych, iPadów, Ozobotów, klocków Lego WeDo 2.0, robotów True-True, Dash i Dot oraz Photon. Stawiamy na model projektowy z wykorzystaniem współczesnych, nowatorskich, angażujących metod rozbudzających ciekawość uczniów, w których nadrzędnym celem jest przeniesienie środka ciężkości kształcenia z wiedzy na umiejętności.  Dbamy o to, by w naszej szkole uczniowie mieli możliwość rozwijania samodzielności, samorządności, umiejętności współpracy i życia w grupie rówieśniczej, myślenia twórczego. Wzmacniamy motywację poznawczą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Uruchomiliśmy inicjatywę „Trójkowego Świętowania”, które jest okazją na wspólne, wraz z rodzicami przeżywanie i chwile wzruszeń podczas występów naszych najmłodszych artystów.

 

 

W naszej szkole prężnie działa świetlica, która cieszy się olbrzymią popularnością zwłaszcza wśród uczniów i rodziców edukacji wczesnoszkolnej. Świetlica pracuje w godzinach 6:30 – 16:30 i nie jest tylko „poczekalnią” – to miejsce inspirujących i kreatywnych zajęć w stałych grupach, gdzie uczniowie z zaangażowaniem realizują swoje pasje i rozwijają zainteresowania. Działania naszej świetlicy opisane są na stronie internetowej https://sp3nt.pl.

Wprowadziliśmy nowatorską ofertę edukacyjną proponując uczniom pracę w oddziałach dwujęzycznych, klasie sportowej oraz w zupełnie nowej inicjatywie jakim jest oddział z dodatkowym modułem „Laboratorium STEAM„.

Oddział dwujęzyczny, to oddział, którego domeną jest intensywna nauka języka angielskiego (5 godzin tygodniowo w cyklu dwuletnim), oraz to, że część treści programowych historii i geografii jest prowadzona w języku angielskim.

Zajęcia w oddziale STEAM są prowadzone w oparciu o metodę, która polega na łączeniu w procesach dydaktycznych pięciu głównych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Stawia ona ucznia w roli badacza, odkrywcy, projektanta i wykonawcy, który wykorzystuje naukę, technologie, inżynierię, sztukę i matematykę do tworzenia własnych rozwiązań, projektów i innowacji. Dominującą formą pracy jest metoda projektu i praca grupowa. Koncepcja takiej pracy jest szeroko wykorzystywana w Stanach Zjednoczonych, krajach skandynawskich oraz Europy Zachodniej. Pierwotnie ograniczała się jedynie do przedmiotów ścisłych, rozwijających twarde kompetencje (hard skills), lecz wymogi współczesności (m.in. konieczność sprawnej komunikacji, umiejętność zarządzania czasem i stresem) spowodowały uzupełnienie tego zestawu o kompetencje miękkie (soft skills). Rola przedmiotów ścisłych i przyrodniczych jest nadal dominująca, lecz w koncepcji STEAM nijako „oswojona” umiejętnościami osobistymi i społecznymi. W ten sposób dzieci rozwijają się w harmonijny sposób, lepiej rozumiejąc relacje między dziedzinami nauki i mogą skuteczniej budować trwalsze powiązania między nimi.

Właściwą realizację tej koncepcji gwarantuje współpraca oraz wsparcie merytoryczne i metodyczne Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Marleny Plebańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego, zwłaszcza w eksperymentalnej przestrzeni Laboratorium Szkoły Przyszłości. Specjalną rolę w tej koncepcji pełni informatyka, która co prawda nie jest wymieniona jako składowa dziedzina nauk, ale to właśnie metody informatyczne stanowią spoiwo pomiędzy poszczególnymi kategoriami wiedzy, zwłaszcza szeroko stosowane metody myślenia komputacyjnego, logicznego i algorytmicznego, gdzie w praktyce będzie można wykorzystać umiejętności programowania oraz nowoczesną technologię i narzędzia informatyczne do twórczego rozwiązywania problemów.

Od września 2022 r. uruchamiamy oddział „Angielski od pierwszej klasy”, w którym prócz standardowej liczby godzin języka angielskiego, dzieci będą realizowały podstawę programową w języku polskim i angielskim. W treści kształcenia umiejętnie będą wplatane elementy kształcenia językowego w języku angielskim – piosenki, wiersze, zabawy itd. Po trzyletniej pracy na etapie edukacji wczesnoszkolnej oddział będzie mógł kontynuować kształcenie językowe realizując moduł „Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych” prowadzonym w języku angielskim. Dzięki temu dzieci będą wyposażone w wysokiej jakości kompetencje językowe już od najmłodszych lat. Zainteresowanym sportem proponujemy oddział „z zajęciami sportowymi

Bardzo istotny jest dla nas styl pracy szkoły. Zależy nam bardzo na tym, aby procesy kształcenia i wychowania w naszej placówce przebiegały harmonijnie, uwzględniały poziom rozwojowy dzieci i młodzieży oraz aby wychodziły naprzeciw oczekiwaniom społecznym i wymogom współczesności. Kompetencje w szkole kształtujemy nie tyle poprzez to czego uczymy, ale JAK uczymy. Dlatego ważne jest, aby umiejętnie przesunąć akcenty:

  • z wiedzy encyklopedycznej w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych
  • z postawy nauczyciela wykładowcy będącego jedynym źródłem wiedzy w kierunku nauczyciela trenera, tutora, mentora, inspiratora i nawigatora
  • z tradycyjnych metod kształcenia w kierunku metod aktywizujących, angażujących i twórczych
  • z wykorzystania tradycyjnych środków dydaktycznych w kierunku nowoczesnych i innowacyjnych środków
  • z dominacji modelu klasowo – lekcyjnego w kierunku modelu projektowego i problemowego
  • z odpowiedzialności za efekty kształcenia wyłącznie nauczyciela w kierunku odpowiedzialności za efekty pracy także po stronie ucznia

Realizując nasze cele dokonujemy pewnych zmian w kierunku aranżacji przestrzeni edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli. Chcemy to osiągnąć poprzez stworzenie przyjaznych warunków do pracy, nauki, ale także odpoczynku. Pierwszym krokiem, który udało się zrealizować jest montaż na korytarzach szkolnych kolorowych szafek dla każdego ucznia, w których bezpiecznie można przechowywać zarówno kurtkę, podręczniki jak i inne przedmioty szkolne. Zapewnia to z jednej strony bezpieczeństwo uczniom, ale także prywatność i daje możliwość kształtowania poczucia odpowiedzialności. Kolejnym elementem jest stworzenie przy Szkolnym Centrum Informacji (biblioteka szkolna) strefy ciszy i relaksu. Jest to pomieszczenie, wyposażone w wygodne meble, sprzyjające uczeniu się, miłemu spędzeniu wolnego czasu w ciszy i w spokoju, wolne od wszechobecnych telefonów komórkowych, gdzie można poczytać dobrą książkę lub ciekawe czasopismo. Na szkolnych korytarzach dostępne są ławki, a wkrótce pojawi się interaktywna podłoga i elementy gier korytarzowych.

Przedmiotem nieustannej troski jest również dbałość o nowoczesne, dobrej klasy wyposażenie w techniczne środki kształcenia. Dlatego systematycznie podejmujemy działania, by wyposażyć nauczycieli i uczniów w profesjonalny sprzęt umożliwiający w sposób niezawodny realizację wszelkich zadań związanych z wykorzystaniem nowych technologii w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Priorytetem jest utrzymanie i stała modernizacja cyfrowego środowiska kształcenia, umożliwiającego dostęp do wielu usług edukacyjnych i realizację podstawowych zadań szkoły.

Proponujemy pełną i szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Począwszy od zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, przez zajęcia kompensacyjne do zajęć rozwijających uzdolnienia. Uczniowie mogą wziąć udział w kółkach teatralnych, tanecznych, czytelniczych, językowych, informatycznych i wielu innych.

W szkole dostępna jest też szeroka oferta terapeutyczna, wspomagająca i rozwijająca, odpowiadająca na potrzeby uczniów: terapia psychologiczna realizowana przez psychologa szkolnego, zajęcia logopedyczne, które realizuje kilkoro nauczycieli z wykształceniem logopedycznym. Ponadto naszą szkołę wyróżnia fakt, iż kilkunastu nauczycieli ma dodatkowe wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki, które wykorzystują jako nauczyciele współorganizujący w określonych klasach, oraz w ramach bieżącej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Co nas wyróżnia?

Zajęcia z zakresu SENSOPLASTYKI – podczas zajęć dzieci mają możliwość łączyć różne metody kreatywnej pracy w przestrzeni, w której prowadzone są zajęcia sensoryczne, w której pokazujemy im wspaniały, barwny i pełen swobody świat tworzenia.

SZTUKA DLA DZIECI – kolejna propozycja zajęć dodatkowych z elementami edukacji artystycznej, prowadzona w sposób przystępny dla dzieci i dostosowana do ich wieku, nastawiony głównie na działanie, poznawanie różnych kierunków i technik malarskich oraz tworzenie reprodukcji. Poczucie sprawstwa jest kluczowe, a dzieci rozwijają ciekawość poznawczą i przez chwilę mogą się poczuć jak wielcy artyści.

TRÓJKOWA PROJEKTOWNIA – pomysł na wspólne działania wszystkich nauczycieli i wychowawców – idea pozwalająca realizować ciekawe projekty edukacyjne, wydarzenia, imprezy tematyczne, razem jako Społeczność Trójki. Na początku każdego semestru ustalamy podział zadań, a następnie wychowawcy i nauczyciele biorący udział w danym projekcie, realizują swoje zadania np. w ramach prowadzonych lekcji, godzin wychowawczych lub zajęć różnego rodzaju, angażując uczniów Głównym celem jest współpraca interdyscyplinarna, integracja i wymiana doświadczeń między nauczycielami różnych specjalności, a także aktywizacja uczniów i ćwiczenie pracy zespołowej.

LABORATORIUM DRUKU 3D – na zajęciach poznajemy techniki projektowania i druku 3D. Praca uczniów polega nie tylko na obsłudze specjalistycznego oprogramowania i drukarek 3D, ale również na kreowaniu własnych projektów, tworzenia rozmaitych elementów do budowania własnych konstrukcji w połączeniu z zestawem silników, czujników, kamer, detektorów itd.

LABORATORIUM MULTIMEDIALNE – dzięki znakomitemu wyposażeniu w sprzęt (kamery, statywy, oświetlenie, mikrofony, komputery, iPady itd.) tworzymy przedsięwzięcia łączące pracę reporterów, aktorów, redaktorów, montażystów, oświetleniowców, dźwiękowców itp. Efekty naszych prac publikujemy w sieci internet.

LABORATORIUM PROGRAMISTYCZNE – uczymy programowania od najmłodszych lat. Wykorzystujemy do tego celu wachlarz znakomitych pomocy edukacyjnych, począwszy od aplikacji do kodowania na iPadzie, poprzez zgłębianie technik programistycznych ze Sottie, zestawów BeCreo, elementów robotyki aż do samodzielnych konstrukcji opartych o klocki Lego, Abilix Krypton, Modi, tworząc zaawansowane projekty wspomagane elementami samodzielnie projektowanymi i drukowanymi w technologii 3D. Swoje umiejętności uczniowie mogą sprawdzać w FIRST LEGO League.

GSN Records, aktualnie IPADOWE STUDIO NAGRAŃpróbki twórczości uczniowskiej dostępne pod hiperłączami.

ZAJĘCIA TEATRALNE

Mając na uwadze rozwój polisensoryczny dzieci i młodzieży, proponujemy stworzenie zajęć “TEATRójka” mających na celu poznanie różnych form teatralnych oraz odbywaniu własnych prób inscenizacyjnych. Zajęcia będą zawierały treści związane z terminologią teatralną oraz zakulisowych ciekawostek dotyczących tworzenia spektaklu. Ponadto uczestnicy będą mogli doświadczyć ćwiczeń składających się na rozgrzewkę aktorską, zadań mimicznych, dykcyjnych i oddechowych. Zajęcia zakładają prace twórczą, na którą składałoby się wykonanie lalek i rekwizytów do animowania czy samodzielne komponowanie scenografii do opracowanego wspólnymi siłami tekstu literackiego. Zewnętrzną formą działań zespołu mogłyby być cykliczne wyjazdy do teatrów instytucjonalnych na spektakle, możliwość zwiedzania ich zaplecza oraz spotkania z aktorami.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Każdego roku szkolnego poszczególne zespoły przedmiotowe przygotowują propozycje konkursów kierowanych do poszczególnych grup wiekowych. Dzięki temu każdy z chętnych uczniów może sprawdzić się w ulubionej dziedzinie. Do tej pory były to konkursy językowe, matematyczne, polonistyczne, chemiczne i fizyczne.

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content