W związku z pytaniami dotyczącymi ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, uprzejmie informuję, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół, z wyjątkiem ubezpieczenia NWW i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, w tym Rady Rodziców, do podejmowania jakichkolwiek czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Wszelkie działania szkoły w tym zakresie są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej traktowane jako niedopuszczalne praktyki.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. To rodzice decydują, czy należy ubezpieczyć dziecko i od rodziców zależy wybór ubezpieczyciela oraz oferty.

Jak co roku Rada Rodziców po rozpatrzeniu nadesłanych do szkoły ofert przedstawia Państwu swoje rekomendacje. Decyzję o skorzystaniu z rekomendacji pozostawimy Państwu. Z reguły jednak oferty, jakie otrzymujemy i przekazujemy na ręce Rady Rodziców są skalkulowane na większą grupę osób, co skutkuje obniżeniem kosztów takiej polisy.

Z poważaniem,

Dariusz Stachecki