Nabór i rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Informacje ogólne. 
Zgłaszanie uczniów do klas pierwszych prowadzone jest za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/nowytomysl/ i rusza od 1 lutego 2024 r.

1 lutego 2023 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. W związku z tym serdecznie zapraszamy do naszej szkoły. Podobnie jak w ubiegłym roku dla dzieci zainteresowanych językiem angielskim mamy wyjątkową propozycję:

Tylko u nas!
„Z angielskim od pierwszej klasy”
– nowatorski oddział, w którym prócz lekcji języka angielskiego treści programowe, gry, zabawy, dialogi, piosenki i inne aktywności realizowane są po polsku i w języku angielskim. Kompetencje językowe kształtujemy od najmłodszych lat!

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu obejmuje miejscowość: Nowy Tomyśl ulice: Agrestowa, Działkowa, K. Hołogi, Jagodowa, Janusa, Jeżynowa, Malinowa, Musiała, Kamienna, Koszykowa, Piaskowa, Poziomkowa, Szczanieckiej, Truskawkowa, Wiklinowa, Wodna, Zakątek, Zaułek, Zbąszyńska, Zielona, Żwirowa, Osiedle Północ, Osiedle Batorego, miejscowości: Glinno: ul. Błękitna, ul. Granitowa, Glinno nr 218-268, Sękowo, Przyłęk;

 1. Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Zgłoszenie, składa się do dyrektora szkoły w terminie od 1 lutego do 27 lutego 2024 r.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły. Zatem serdecznie zapraszamy do TRÓJKI!

Jak wypełnić zgłoszenie do szkoły obwodowej?

W celu wypełnienia zgłoszenia należy wykonać następujące czynności:

 1. Udajemy się na stronę https://nabor.pcss.pl/nowytomysl/.
 2. Z górnego menu wybieramy opcję wypełnij zgłoszenie. Wypełniamy zgłoszenie.
 3. W kolejnym kroku w zakładce Zakończ klikamy na przycisk Zapisz.
 4. Pobieramy wypełnione zgłoszenie poprzez kliknięcie na odnośnik Pobierz zgłoszenie.

Dokument należy podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

W przypadku dysponowania przez szkoły podstawowe wolnymi miejscami, po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół, kandydaci spoza obwodu szkoły mogą wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Dzieci spoza obwodu szkoły biorą udział  w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr XIX/225/2020  Rady Miejskiej Nowego Tomyśla z dnia 22 stycznia 2020 r.  w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy Tomyśl (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 1189).

Aby zapisać dziecko do naszej szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go wraz załącznikami w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu (szkoły I wyboru) w terminie od 1 do 31 marca 2024 r.

Uwaga Rodzice!

Rodzice, którzy chcą wybrać inną szkołę niż szkoła obwodowa biorą udział  w elektronicznej rekrutacji: nabor.pcss.pl/nowytomysl/szkoła podstawowa/, która zostanie uruchomiona 01.03.2024 r.

Jeżeli rodzic wypełni zgłoszenie do szkoły obwodowej we wcześniejszym terminie / od 01.02. do 27.02.2024 r./ nie bierze udziału w rekrutacji

Według harmonogramu /Zarządzenie Nr 1145/2024 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 23 stycznia 2024 r./rekrutacja do klas I szkoły podstawowej – składanie w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wydrukowanych i podpisanych zgłoszeń/wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami  i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) rozpocznie się od 1 marca 2024 r. i będzie trwała do 2 kwietnia 2024 r. g. 15:00

ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY

Na podstawie załącznika nr 2 § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z dnia 21 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zm.)  Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
Rodzic, którego dziecko zostanie przyjęte do świetlicy, zobowiązany jest do rejestracji dziecka i wskazania osób upoważnionych do odbioru w elektronicznym systemie NEONKI. Dostęp do systemu zostanie przekazany indywidualnie za pomocą wiadomości e-mail lub wiadomości w systemie Librus Synergia. Odbiór dziecka ze świetlicy realizowany jest wyłącznie w oparciu o system NEONKI.

Załączniki:

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content