Nabór i rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Informacje ogólne  

Zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych prowadzone będzie za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/nowytomysl/

W dniu 3 lutego 2020 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu obejmuje miejscowość: Nowy Tomyśl ulice: Agrestowa, Działkowa, K. Hołogi, Jagodowa, Janusa, Jeżynowa, Malinowa, Musiała, Kamienna, Koszykowa, Piaskowa, Poziomkowa, Szczanieckiej, Truskawkowa, Wiklinowa, Wodna, Zakątek, Zaułek, Zbąszyńska, Zielona, Żwirowa, Osiedle Północ, Osiedle Batorego, miejscowości: Glinno: ul. Błękitna, ul. Granitowa, Glińskie Góry, Os. Leśny Zakątek (przy ul. Zbąszyńskiej prawa strona), Glinno nr 263-268 ( przy ul. Zbąszyńskiej, lewa strona), Sękowo, Przyłęk;

 1. Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Zgłoszenie, składa się do dyrektora szkoły w terminie od 3 lutego do 28 lutego 2021 r.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Jak wypełnić zgłoszenie do szkoły obwodowej?

W celu wypełnienia zgłoszenia należy wykonać następujące czynności:

 1. Udajemy się na stronę https://nabor.pcss.pl/nowytomysl/.
 2. Z górnego menu wybieramy opcję wypełnij zgłoszenie. Wypełniamy zgłoszenie.
 3. W kolejnym kroku w zakładce Zakończ klikamy na przycisk Zapisz.
 4. Pobieramy wypełnione zgłoszenie poprzez kliknięcie na odnośnik Pobierz zgłoszenie.

Dokument należy podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

W przypadku dysponowania przez szkoły podstawowe wolnymi miejscami, po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół, kandydaci spoza obwodu szkoły mogą wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Dzieci spoza obwodu szkoły biorą udział  w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr XIX/225/2020  Rady Miejskiej Nowego Tomyśla z dnia 22 stycznia 2020 r.  w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy Tomyśl (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 1189).

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go wraz załącznikami w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu (szkoły I wyboru) w terminie od 1 do 31 marca 2021 r.

Uwaga Rodzice!

Rodzice, którzy chcą wybrać inną szkołę niż szkoła obwodowa biorą udział  w elektronicznej rekrutacji: nabor.pcss.pl/nowytomysl/szkoła podstawowa/, która zostanie uruchomiona 01.03.2021r./.

Jeżeli rodzic wypełni zgłoszenie do szkoły obwodowej we wcześniejszym terminie / od 03.02. do 28.02.2021r./ nie bierze udziału w rekrutacji

Według harmonogramu /Zarządzenie Nr 423/2021 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 29 stycznia 2021 r./rekrutacja do klas I szkoły podstawowej – składanie w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wydrukowanych i podpisanych zgłoszeń/wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami  i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) rozpocznie się od 1 marca 2021 r. i będzie trwała do 31 marca 2021 r.

Załączniki:

Udostępnij artykuł:
×
Skip to content